Audyt procedur Zamówień Publicznych PDF   Email

 

Usługa przeznaczona dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177z późniejszymi zmianami). W pewnym uproszczeniu są to podmioty sektora finansów publicznych, podmioty użyteczności publicznej.

Świadczona przez IPM usługa (audyt) pozwala na należyte sprawdzenie zgodności zasad udzielania zamówień publicznych danego podmiotu pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedmiot badania

Badaniu podlegają:

 1. prowadzone przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 2. prawidłowość stosowania przepisów ustawy do określania wartości postępowań i zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, bez stosowania przepisów ustawy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia (art. 123 ustawy),

 3. prawidłowość stosowania przepisów ustawy do określania przedmiotu zamówienia i zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane bez stosowania przepisów ustawy z uwagi na wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe (art. 4 ust. 1, 129 i 130 ustawy).

Zakres badania

W ramach badania podmiot dokonujący badania (IPM) sprawdza w szczególności, czy obowiązujące u zamawiającego wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych zapewniają prawidłowość:

 1. Wyłączenia stosowania ustawy w przypadku zamówień wskazanych wyżej w pkt. b i c oraz prowadzenia dokumentacji uzasadniającej wyłączenia.

 2. Obliczania wartości szacunkowej zamówienia.

 3. Wyboru trybu przeprowadzenia postępowania.

 4. Powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania innemu podmiotowi.

 5. Pracy komisji przetargowej, jeżeli komisja została powołana.

 6. Czynności związanych z publikacją ogłoszeń o postępowaniu.

 7. Sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, kompletność specyfikacji, cena specyfikacji, wyjaśnienia i zmiany specyfikacji, wadium, jeśli zamawiający żąda wadium, termin związania ofertą, kryteria oceny ofert).

 8. Otwarcia ofert (np. procedury zabezpieczenia ofert przed ich otwarciem przed upływem terminu otwarcia ofert, procedury otwarcia ofert bezpośrednio po terminie ich składania, procedury ujawniania kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia).

 9. Równego traktowania oferentów (np.: warunki udziału w postępowaniu, zapewnienie jawności protokołu i ofert, zabezpieczenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których wykonawca złożył zastrzeżenie, iż nie mogą one być ujawnione).

 10. Oceny ofert (np.: wyjaśnianie treści oferty, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych, wyjaśnianie rażąco niskiej ceny oferty, uzupełnienie dokumentów, jeśli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania, wykluczenie oferenta, zawiadamianie oferenta o wykluczeniu go z postępowania, odrzucenie oferty, zawiadamianie oferentów o odrzuceniu ofert, przeliczanie ceny oferty).

 11. Wyboru najkorzystniejszej oferty (np.: zgodność stosowanych kryteriów oceny ofert z kryteriami określonymi w specyfikacji, wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów, wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert z taką samą ceną, wybór najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawiadamianie o wyborze najkorzystniejszej oferty).

 12. Postępowania w zakresie środków ochrony prawnej (np.: rozstrzygnięcie wniesionych protestów, zawiadamianie oferentów o wniesionym proteście, zawieszenie biegu terminu związania ofertą, zawiadamianie o rozstrzygnięciu protestu, powtarzanie oprotestowanej czynności).

 13. Zawarcia umowy o zamówienie publiczne (np.: termin zawarcia umowy, zgodność umowy z treścią oferty i specyfikacji, okres, na jaki jest zawarta umowa, zmiany w umowie, odstąpienie od umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający żąda zabezpieczenia, umowa ramowa).

 14. Unieważnienia postępowania.

 15. Dokumentowania postępowania o zamówienie publiczne (np.: sporządzenie protokołu wraz z załącznikami, przechowywanie i zwrot dokumentów, sprawozdanie roczne).

Wymiernym efektem naszych prac jest stwierdzenie zgodności stosowanych procedur z przepisami prawa, ocena ich stosowania i przestrzegania w przeprowadzanych postępowaniach, identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości i naruszeń oraz rekomendacje dotyczące zmian i sposobów usunięcia nieprawidłowości.

 

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media