Partnerstwo Publiczno ? Prywatne PDF   Email

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) jest formą współpracy podmiotów sektora publicznego (Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne) oraz podmiotów sektora prywatnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

PPP jest szansą efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych. To także sposób realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej. Zasady doboru partnera prywatnego są kształtowane w taki sposób, aby umożliwiały niezakłócone realizowanie zadań przedsięwzięcia z obopólną korzyścią. Zasady z punktu widzenia sektora publicznego zostały opracowane w oparciu o art. 25 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje (z wyjątkami określonymi w ustawach) ogółowi podmiotów. Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w ramach PPP nie jest odrębną i nową procedurą. Z nielicznymi odstępstwami wybór partnera prywatnego będzie dokonywany w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że do wyboru partnera prywatnego będzie stosować się wszystkie podstawowe zasady postępowań o udzielenie zamówienia i wybrane tryby ustawy PZP.

Kancelaria IUS PER MODUM oferuje podmiotom publicznym wsparcie ?w przeprowadzeniu postępowań służących wyłonieniu partnera prywatnego. Oferujemy również pomoc partnerom prywatnym w przygotowaniu oferty najlepiej odpowiadającej oczekiwaniom podmiotu publicznego, tzn. takiej która zagwarantuje wybór tego właśnie partnera do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Proponujemy nasze usługi zarówno podmiotom publicznym (głównie samorządom lokalnym) jak i partnerom prywatnym (przedsiębiorcom). W zależności od sytuacji mogą one dotyczyć opracowywania koncepcji, przygotowywania wymaganych analiz a następnie ich wdrożenia, łącznie z prowadzeniem procedur przetargo wych, przygotowaniem i negocjowaniem umów.

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media