Zmiany w Prawie zamówień publicznych PDF   Email

W dniu 29 czerwca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ?proponuje się wprowadzenie przepisów, które mają zapewnić uwzględnienie przez system zamówień publicznych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą?.

Nowelizacja ustawy ? Prawo zamówień publicznych, zakłada więc wprowadzenie szeregu ułatwień dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wśród proponowanych zmian na szczególną uwagę zasługują propozycje m. in.:

 • rozdzielenia warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wyłączenia wykonawców z postępowania;
 • sformułowania przez zamawiającego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zamieszczania tego opisu w ogłoszeniu o zamówieniu;
 • wprowadzenia kategorii tzw. ?zamówień zastrzeżonych?, czyli zamówień, o których udzielenie będą mogli ubiegać się jedynie wykonawcy, których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne;
 • wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko środowisku;
 • możliwości udokumentowania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w alternatywny sposób do określonego przez zamawiającego, jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez zamawiającego;
 • zmiany terminów dotyczących zadawania przez wykonawców pytań związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ? wykonawcy będą mogli zadawać pytania do końca dnia stanowiącego połowę wyznaczonego terminu składania ofert;
 • niezwłocznego zwrotu wpłaconego wadium wszystkim wykonawcom po wybraniu oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 • ograniczenie zakazu zmiany treści umowy o zamówieniu publicznym w stosunku do treści ogłoszenia jedynie do istotnych postanowień umowy;
 • zniesienia przepisów dotyczących obligatoryjnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • dopuszczenia udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego.

Z proponowanych zmian jasno wynika, że ustawodawca w odpowiedzi na obecną sytuację gospodarczą, zmierza do zwiększenia kręgu potencjalnych wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, a także do przyspieszenia procedury udzielenia samego zamówienia poprzez ograniczenie możliwości jego przedłużania przez wykonawców. Równie istotnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie procedury udzielenia zamówienia, jest kwestia odwołań i przede wszystkim skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Obecne regulacje dotyczące opłaty sądowej, która obecnie wynosi 3.000 zł niezależnie od wartości zamówienia, w opinii wielu wręcz zachęcają do wnoszenia skarg w postępowaniach o znacznych wartościach. Dlatego też, proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • wnoszący skargę na czynności zamawiającego podjęte przed otwarciem ofert będzie uiszczał stałą opłatę sądową, która stanowić będzie pięciokrotność wniesionego wpisu od odwołania w sprawie, której skarga dotyczy;
 • wykonawca wnoszący skargę na czynności podjęte po otwarciu ofert będzie uiszczał stosunkową opłatę sądową, która stanowić będzie równowartość 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nie więcej jednak niż 5.000.000 zł.

 

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media